توضیحات کامل :

فرمت فایل ورد می باشد

قسمتی از متن قرار داد

بسمعه تعالی

اجاره نامه

ماده 1 : طرفین قرارداد

1-1- موجر / موجرین ................................ فرزند ...................... شناسنامه ............. صادره از ................ كد ملی .........................

متولد ............... ساكن ..................................................................................تلفن.............................................................

با وكالت / قیمومیت / ولایت / وصایت .................... فرزند ................ شناسنامه .............. متولد ............... به موجب .............................

2-1- مستاجر / مستاجرین ................................... فرزند .............. شناسنامه ................... صادره از .......... كد ملی ..........................

متولد ................ ساكن .....................................................................................تلفن.........................................................

با وكالت / قیمومیت / ولایت / وصایت .......................... فرزند ................... شناسنامه ............ متولد .......... به موجب ............................

ماده 2 : موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیك منافع .................... دانگ / دستگاه / یك باب .................. واقع در .........................................................................

دارای پلاك ثبتی شماره .................. فرعی از ......................... اصلی بخش ............................ به مساحت .................... متر مربع دارای سند

مالكیت بشماره سریال ..................... بنام ............................ مشتمل بر .................... اتاق خواب با حق استفاده از برق / آب / گاز بصورت اختصاصی / اشتراكی / آبگرمكن / اركاندیشن / كولر / پاركینگ به شماره .......... و انباری به متراژ................ متر مربع تلفن / دایر / غیر دایر به شماره .................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه كه جهت استفاده مستاجر هنگام تحویل مورد اجاره به شرح...