توضیحات کامل :

حالت خاصی از نوع داده عمومی لیستهای مرتب شده

LIFO ( Last in first out)

ساختمان داده نیست بلكه نحوه استفاده از یك ساختمان داده است.

یك آرایه نقش پشته را بازی می كند اگر :جایگذاری و حذف از یك سمت (top) انجام شود.