توضیحات کامل :

پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر

 

عوامل نگهدارنده گاهی برای نگهداری شیر و جلوگیری از فساد و زمانی برای تبدیل شیر فاسد و خراب به شیری که دارای ظاهر معمولی باشد, اضافه میگردند.

حالت اول طبیعی بوده و حالت دوم تقلب محسوب می شود.