توضیحات کامل :

نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی-مدیریت فناوری اطلاعات

 

شامل دروس زیر 

1-اصول و روشهای مطالعه مستقل

2-طراحی مدیریت نظامها و پایگاههای اطلاعاتی

3-مدیریت اطلاعات ودانش

4- داده پردازی (آموزش محور)   

 

 اصول و روشهای مطالعه مستقل 

 

1 مهارتهای مطالعه در سیستم اگزیوماتیك در نهایت منجر به چه توسعه ای میشود؟ 

 الف - توسعه قوه تعقل ب - توسعه اقتصادی 

 ج - توسعه یافتگی فرهنگی -د توسعه یافتگی دانش و اطلاعات 

. 2 اندیشه خوانی در كدام نوع سیستم مطالعه صورت میگیرد؟ 

 الف - دقیق خوانی ب - خواندن تجسمی ج - كلمه خوانی -د عبارت خوانی 

. 3 آخرین مرحله یادگیری كدام است؟ 

 الف - بازیابی ب - رمزگذاری ج - دریافت اطلاعات -د به خاطر سپاری 

. 4 شیوه دست خوانی مارپیچ و یا زیگزاگ بزرگ چه زمانی بكار میرود؟ 

 الف - زمان دقیق خوانی ب - زمان آشنا بودن قبلی با متن 

 ج - زمانی كه اندازه سطرها كم باشد -د اطلاعات خاص مد نظر باشد 

. 5 حادترین نوع خستگی هنگام مطالعه كدام است؟ 

 الف - خستگی عمومی ب - خستگی چشم 

 ج - خستگی مغز -د خستگی روانی 

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 634 KB

 تعداد صفحه:11